Voorwaarden

Servicevoorwaarden

1. Toepassingsgebied

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door consumenten en ondernemers via onze online winkel worden geplaatst.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers geldt: Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid hiervan afgewezen; ze worden pas onderdeel van het contract als wij hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.

2. Contractuele partner, sluiten van contract

Het koopcontract wordt afgesloten met ananné AG Swiss Mountain Organics.

De presentatie van de producten in de onlineshop is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende onlinecatalogus. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling plaatst met de informatie die tijdens het bestelproces wordt verstrekt en de toegelichte taalprogramma\'s gebruiken. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in de winkelwagen. Een bevestiging van ontvangst van uw bestelling wordt direct na verzending van de bestelling per e-mail verzonden.

Wanneer het contract met ons tot stand komt, hangt af van de door u gekozen betaalmethode:

Betaling vooraf

Wij accepteren uw bestelling door binnen twee dagen in een aparte e-mail een acceptatieverklaring te sturen, waarin wij u onze bankgegevens bezorgen.

Kredietkaart

Bij het plaatsen van de bestelling vult u uw creditcardgegevens in en voert de creditcardmaatschappij een autorisatiecontrole uit. Na uw legitimatie als de legitieme kaarthouder, wordt de betalingstransactie automatisch gestart en wordt uw creditcard belast wanneer de bestelling wordt geplaatst. Het contract met ons komt tot stand op het moment dat de creditcard wordt belast. 

3. Contracttaal, opslag van contracttekst

De taal / talen die beschikbaar zijn voor het sluiten van het contract: Duits, Engels, Frans, Italiaans

We slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm. U kunt de contracttekst zien in onze klantenlogin.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen er ook verzendkosten van toepassing zijn. U vindt meer gedetailleerde bepalingen over eventuele verzendkosten in de aanbiedingen.

In principe heeft u de mogelijkheid om tijdens de volgende kantooruren op te halen bij ananné AG, Seestrasse 57, CH-8703 Erlenbach, Zwitserland: op afspraak

Wij leveren niet aan pakstations.

5. Betaling

De volgende betaalmethoden zijn in onze winkel algemeen beschikbaar:

Betaling vooraf

Als u ervoor kiest om vooruit te betalen, geven wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren we de goederen na ontvangst van de betaling.

Kredietkaart

Bij het plaatsen van uw bestelling vult u uw creditcardgegevens in. Na uw legitimatie als wettelijke kaarthouder, wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt uw kaart belast.

6. Herroepingsrecht

U heeft het wettelijke herroepingsrecht, zoals beschreven in het annuleringsbeleid.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.

Voor ondernemers geldt ook het volgende: Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. U mag de voorbehouden goederen doorverkopen in het kader van de normale gang van zaken; U cedeert alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop - ongeacht een combinatie of vermenging van de voorbehouden goederen met een nieuw artikel - ter hoogte van het factuurbedrag vooraf aan ons en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te innen, maar wij mogen ook zelf vorderingen innen als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

8. Transportschade

Voor consumenten geldt: Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, dient u over dergelijke fouten zo snel mogelijk te klagen bij de bezorger en direct contact met ons op te nemen. Als u geen klacht indient of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw juridische claims en de handhaving ervan, met name uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

9. Garanties en garanties

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

Voor de aankoop van gebruikte goederen door consumenten geldt het volgende: treedt het defect één jaar na levering van de goederen op, dan zijn aanspraken op gebreken uitgesloten. Defecten die optreden binnen één jaar na levering van de goederen, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar vanaf levering van de goederen worden aangetekend.

Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor claims wegens gebreken in nieuw vervaardigde artikelen één jaar vanaf de risico-overdracht. De verkoop van gebruikte goederen vindt plaats zonder enige garantie. De wettelijke verjaringstermijnen voor het regresrecht volgens § 445a BGB blijven onaangetast.

Ten aanzien van ondernemers gelden alleen onze eigen gegevens en de productbeschrijvingen van de fabrikant, die in het contract waren opgenomen, als afspraak over de kwaliteit van de goederen; Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere reclameverklaringen.

Indien het geleverde artikel defect is, zullen wij in eerste instantie aan ondernemers een garantie geven, naar eigen inzicht, door het defect te verhelpen (reparatie) of door een defectvrij artikel te leveren (vervangende levering).

De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen zijn niet van toepassing op claims gebaseerd op schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid
  • in het geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en kwaadwilligheid
  • in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en de naleving waarop de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen)
  • als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen
  • voor zover de reikwijdte van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

Informatie over eventuele aanvullende garanties die van toepassing kunnen zijn en hun precieze voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina\'s in de online winkel. 

Klantenservice: werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur op +41 44251 9287 of office@ananne.com

10. Aansprakelijkheid

Wij zijn altijd onbeperkt aansprakelijk voor claims als gevolg van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
  • in het geval van garantiebeloften, indien overeengekomen, of
  • voor zover de reikwijdte van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling de correcte uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op wiens naleving de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen) door lichte nalatigheid van de kant van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, het bedrag van de aansprakelijkheid is te voorzien op het moment dat het contract werd gesloten. Schadebeperking, waarvan het optreden doorgaans moet worden verwacht.

Bovendien zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.

11. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden [https://ec.europa.eu/consumers/odr/]. We zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure voor een consumentenarbitragecommissie. 

12. Slotbepalingen

Als u ondernemer bent, is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht.

Als u een handelaar bent in de zin van het Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en u onze vestigingsplaats.

Algemene voorwaarden [https://shop.trustedshops.com/de/rechtstexte/] gemaakt met de Trusted Shops [https://shop.trustedshops.com/de/] juridische copywriter in samenwerking met FÖHLISCH Advocaten [https: // foehlisch.com].